جهش تولید
امروز : سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

دفتر هماهنگی دانش و صنعت بازار

صفحه اصلی > معاونت ها و مراکز > معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری > دفتر هماهنگی دانش و صنعت بازار 

تقویت ارتباط و هماهنگی میان بازیگران اصلی نظام ملی نوآوری(دانشگاه، دولت، صنعت و بازار) نقش کلیدی در تحولات فناورانه، اقتصادی و اجتماعی دارد و هدف اصلی آن، ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘن ﺟﺮﯾﺎن داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و مراکز پژوهشی به ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و بنگاه های تولیدی و خدماتی، ﺣﺮﮐﺖ در مسیر ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت است. تسهیل ارتباط میان نهادهای عرضه کننده و متقاضی فناوری به منظور حل نیازهای توسعه فناوری از طریق؛ ایجاد شبکه های همکاری میان شرکت های فناور و دانش بنیان با صنعت، حمایت از توسعه کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، حمایت از توسعه بازار و تحریک تقاضای شرکت های فناور و دانش بنیان و برگزاری رویدادهای تخصصی مانند نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران صورت می گیرد.

 

 


شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت